داستان فیلم:

داستان در مورد گروه پاپتهاست که یکی یکی کشته میشوند و یکی از آنها به عنوان کارگاه به دنبال حل مساله این قتل ها است  و  …

دانلود زیرنویس فارسی فیلم

لینک دانلود پس از انتشار قرار میگیرد